Thông Tin Liên Hệ

Hà Nội

Anh Lê Thanh Tùng Minh

Điện thoại: 024 3774 0315

Email: minh.le@austrade.gov.au

TP Hồ Chí Minh

Cô Nguyễn Thị Mộng Hồng

Điện thoại: 028 3827 0610

Email: hong.nguyen@austrade.gov.au