Thông Tin Liên Hệ

Hà Nội

Ms Ninh Đoàn

Điện thoại: 04 3774 0313

Email: ninh.doan@austrade.gov.au

TP Hồ Chí Minh

Ms Trâm Huỳnh

Điện thoại: 08 3827 0612

Email: tram.huynh@austrade.gov.au